Komunikat o jakości wody basenowej wydany przez Stowarzyszenie CDP NUREK BYTOM

Data Ocena Uwagi
Zbiorcza ocena jakości wody na pływalni za 2022r. dokonanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu 21.03.2023 r. odpowiada wymaganiom z nieprawidłowościami --------
Spełnienie przez wodę na pływalni wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia* Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. w Katowicach 22.09.2023 r. przekroczony parametr fizykochemiczny --------
Aktualne przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów wynikających z oceny dokonanej przez Zarządzającego pływalnią Trichlorometan / Chloroform - 0.055 --------
Podjęte działania naprawcze 18\19.09.2023r. Wypłukano i przechlorowano złoża w filtrach basenowych oraz częściowo wymieniono wodę. --------

Informujemy, że na obiekcie jest prowadzony monitoring jakości wody basenowej przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. w Katowicach